Day: December 10, 2021

เครื่อง กรอง สี

เครื่องกรองสี กลิ่น คลอรีน มีคุณสมบัติอย่างไร นำมาใช้ทำอะไรได้บ้างเครื่องกรองสี กลิ่น คลอรีน มีคุณสมบัติอย่างไร นำมาใช้ทำอะไรได้บ้าง

เครื่องกรองสี  เครื่องจักรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คน ซึ่งไม่ได้กรองแค่สีเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถกรองสารอินทรีย์และคลอรีนในน้ำได้ วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการสร้างเครื่องชนิดนี้ขึ้นมาเพื่อกำจัดสี กลิ่น และคลอรีนในน้ำ รวมถึงสารอินทรีย์ที่เกิดจากการเน่าเสียของสิ่งมีชีวิตไปจนถึงยาฆ่าแมลง ทุกวันนี้นิยมใช้เครื่องกรองที่บรรจุด้วยกำมะถันคือรูปแบบหนึ่งของแกรไฟต์ มีรูพรุนจำนวนมาก มีทั้งรูพรุนขนาดเล็กถึงระดับโมเลกุลและมีรูพรุนขนาดใหญ่ มีโครงสร้างผนึกไม่สมบูรณ์ ด้วยโครงสร้างเหล่านี้ที่ทำให้พื้นผิวมีคุณสมบัติในการดูดซับสี กลิ่นและสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการกรองด้วยวิธีการอื่นๆ ส่งผลให้กำมะถันถูกนำมาใช้ในการกำจัดสี กลิ่น และสารอินทรีย์มากที่สุด ในขณะเดียวกันกำมะถันเอง ก็สามารถผลิตขึ้นได้จากวัตถุดิบหลายชนิด วัตถุดิบที่มีปริมาณคาร์บอนสูงได้แก่ ไม้ ถ่านหิน กะลามะพร้าว เป็นต้น และกำมะถันที่ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบต่างชนิดกันก็ส่งผลให้มีคุณสมบัติในการดูดซับ สี กลิ่น และสารอินทรีย์แตกต่างกันออกไปด้วย ดังนั้น ควรเลือกให้เหมาะสม